1. รศ.ดร.ชญานิศ        ลือวานิช                  กรรมการ

2. ดร.ปวาลี                ศรีสุขสมบูรณ์           กรรมการ

3. นายแพย์อานนท์     แก้วบำรุง                 กรรมการ

4. รศ.ดร.สมใจ           พุทธาพิทักษ์ผล       กรรมการ

5. รศ.ดร.ชาตรี           ฝ่ายคำตา                กรรมการ

6. ผศ.ดร.จรัมพร        โห้ลำยอง                กรรมการ

7. ผศ.ดร.รัจน์ชีวาต์    ตั๋นติกุลวรา              กรรมการ

8. ผศ.ดร.ณารีญา       วีระกิจ                     กรรมการ

9. นายบุญยกร           พนมอุปการ             กรรมการ

10. นางสาวจุฑามาศ  ชูจันทร์                   เลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

11.นางสาวสมศรี        ศักดิ์แก้ว                 เจ้าหน้าที่