1 ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช ประธานกรรมการ

2 ผศ.ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล รองประธานกรรมการ

3 รศ.ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร กรรมการ

4 นายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง กรรมการ

5 ดร. ประพรศรี นรินทร์รักษ์ กรรมการ

6 ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ กรรมการ

7 ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ กรรมการ

8 นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กรรมการ

9 ดต.ดร.เชิงฐิภัทร เดชครุฑธานนท์ กรรมการ

10 นางสาวสมศรี หนูแดง เลขานุการ