วิสัยทัศน์

หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยยึดหลักจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ 

กำกับรับรองมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์